Polityka prywatności

Polityka Prywatności - jak chronimy Pana/Pani dane

Od 25 maja 2018 r. wszystkie Państwa UE, w tym także Polska, zobowiązane są do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – potocznie nazywanego RODO.

Głównym jego celem – którego właściwej realizacji mają służyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności - jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

Czym jest Polityka Prywatności?

 1. W Polityce Prywatności określone zostały zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania oraz ochrony przez nas Państwa danych osobowych.

 2. Korzystając z naszych Usług, akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i wyrażają Państwo zgodę lub przyjmują do wiadomości, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy oraz chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z jej treścią.

 3. W każdym przypadku, gdy wymagane przez nas informacje nie zostaną nam przez Państwa przekazane, nasze możliwości w zapewnieniu wszystkich naszych usług będą znacznie ograniczone.

Czym właściwie są „dane osobowe”?

 1. "Dane osobowe" to informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą lub mogą służyć – wraz z innymi informacjami, którymi dysponujemy lub możemy dysponować - do identyfikacji konkretnej osoby.

 2. Dane osobowe, przez nas gromadzone to:

  1. Imię i nazwisko

  2. Numer identyfikacyjny

  3. Dane o lokalizacji

  4. Identyfikator internetowy

    

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Administrator Państwa danych osobowych, a więc podmiotem, który – samodzielnie bądź z innymi podmiotami -ustala cele oraz sposoby ich przetwarzania, jest Frauenthal Automotive Toruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych, a także prawach Państwu przysługujących w związku z ich przetwarzaniem mogą Państwo uzyskać bezpośrednio od Inspektora Ochrony Danych, powołanego w naszej spółce. Kontakt do nas: torun_personal_data@hendrickson-intl.com

 

Co dzieje się z pozyskanymi przez nas danymi osobowymi?

 1. Zbieramy, przetwarzamy oraz przechowujemy dane osobowe pozyskane od Państwa oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), zarówno podczas kontaktowania się z nami w związku ze świadczonymi przez nas Usługami, jak również podczas korzystania z tychże Usług.

 2. Państwa dane mogą być także przez nas przetwarzane w ramach postępowania w sprawie składanych przez Państwa skarg bądź reklamacji. Podstawą przetwarzania będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 3. Ponadto, jesteśmy uprawnieni do przekazywania Państwa danych osobowych:

  1. (współ)pracownikom

  2. firmie kurierskiej,

  3. bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze,

  4. innym naszym podwykonawcom, jeśli zlecimy im czynności wymagające przetwarzania Państwa danych (takie podmioty będą działały wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy),

  5. uprawnionym organom, jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo.

 4. W związku z tym, że działamy na całym świecie, czasami zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności operacyjnej i technologicznej) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, software, systemy do obsługi księgowej itp. są zlokalizowani poza EOG i im również przekazujemy Pana/Pani dane, ale robimy to w sposób bezpieczny, zgodny z wymogami prawa.

 5. Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla realizacji Usług na powierzonych.

 2. Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe przez nas przechowywane są nieprecyzyjne, błędne mogą Państwo – w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomoście-mail – wnieść o ich sprostowanie.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia?

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych,

  2. wniesienia o sprostowanie nieprecyzyjnych, błędnych danych osobowych,

  3. żądania usunięcia danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Mogą Państwo także uzyskać od nas informacje dotyczące zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nami, a podmiotami, z którymi wspólnie ustalamy cele i sposoby przetwarzania Państwa danych (jako współadministratorami), by dzięki nim zweryfikować, czy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych realizowane są przez nas we właściwy sposób.

 3. Ponadto przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli celem przetwarzania jest:

  1. wykonanie przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

  2. realizacja przez nas interesów prawnie uzasadnionych

 4. Ilekroć Państwa zdaniem, przetwarzając dane osobowe, naruszamy przepisy RODO, mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 5. W każdej chwili mogą także Państwo przenieść swoje dane osobowe i przetwarzanie ich powierzyć innemu administratorowi. W takich przypadkach dane osobowe przekazane zostaną Państwu przez nas w powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Na Państwa prośbę, jeśli będzie to technicznie możliwe, możemy osobiście przesłać Państwa dane osobowe nowemu administratorowi. Chcąc skorzystać z niniejszego prawa należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

 6. Zawsze, gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych poprzedzone jest prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie, zgoda taka może zostać przez Państwa wycofana. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody, przed jej wycofaniem.

 

Jak zabezpieczone są Państwa dane osobowe?

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostały przekazane, będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz poufności.

 2. Chronimy Państwa informacje, korzystając z technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa gwarantujących minimalizację ryzyka ich utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu do nich, ich ujawnienia lub zmiany.

 3. Jeżeli wprowadzimy jakiejkolwiek istotne zmiany do Polityki Prywatności oraz sposobu, w którym wykorzystujemy Państwa dane osobowe, informację o tym zamieścimy na tej stronie i dołożymy należytej staranności, aby powiadomić Państwa o przeprowadzonych zmianach.