OWU

Ogólne Warunki Umów stosowane w obrocie gospodarczym z przedsiębiorcami


1. Zastosowanie

1.1. Poniższe Ogólne Warunki mają zastosowanie do realizowanych przez Hendrickson sprzedaży i dostaw towarów oraz do usług, które zostały bądź mają zostać dostarczone/wykonane/świadczone przez Hendrickson, w związku z prowadzoną przez Hendrickson działalnością gospodarczą z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tzn. prowadzącymi działalność gospodarczą.

1.2 Ogólne warunki są podane do wiadomości Zamawiającego, najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.hendrickson.pl. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych za przyjęcie przez Zamawiającego ogólnych warunków przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży lub dostawy.

1.3. Ogólne warunki stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych z Hendrickson i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych ogólnych warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem postanowień, których nie stosuje się w danej umowie.

2. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach firmy Hendrickson Poland Sp. z o.o.

a) Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego, oświadczenie skierowane do Hendrickson zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy.

b) Hendrickson – Hendrickson Poland Sp. z o.o.z siedzibą w Toruniu, ul. Na Zapleczu 25

c) Zamawiający – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała zamówienie, w zakresie wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie Hendrickson.

2. Oferta i zawarcie kontraktu

3.1 Zamówienie składane przez Zamawiającego przyjmowane jest do realizacji wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia złożonego do Hendrickson.

3.2 Oświadczenie Hendrickson o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.

3.3 Wszelkie zmiany warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają pod rygorem nieważności potwierdzenia przez Hendrickson w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

3.4 Zmiana warunków oferty lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Hendrickson i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

3.5. Wszelkie pytania oraz uwagi odnośnie oferty, muszą być kierowane wyłącznie do osoby, która ją sporządziła, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

3.6 Hendrickson przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo do wykonania partii próbnej oraz ewentualnej korekty oferty; brak akceptacji skorygowanej oferty przez Zamawiającego oznacza jej automatyczne anulowanie bez konieczności ponoszenia kosztów przez obie ze stron.

4. Zakres dostawy

Dla zakresu i jakości dostaw i usług – o ile nie uzgodniono inaczej – miarodajne jest wyłącznie pisemne Potwierdzenie Zamówienia przez Hendrickson.

5. Cena

5.1 Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące w okresie, w którym Zamawiający mógł niezwłocznie oświadczyć Frauenthal, że ofertę przyjmuje.

5.2. Ceny na towary oferowane przez Frauenthal nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

5.3 Koszty dostawy do Zamawiającego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

5.4 . Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5.5 - Usługi nie zostaną zrealizowane, jeśli nie zostanie dokonana przedpłata 100% na podstawie wystawionej pro-formy, chyba że oferta mówi inaczej.

6. Dostawy

6.1 Podawane przez Hendrickson terminy świadczenia przedmiotu umowy mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu świadczenia przedmiotu umowy przez Hendrickson uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie w sytuacji kiedy Hendrickson pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje przedmiotu zamówienia.

6.2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe. O zaistnieniu przeszkody jak i o jej ustaniu Hendrickson niezwłocznie informuje Zamawiającego.

6.3 Dla poniższych usług, pod rygorem nie przyjęcia Zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany zastosować:

a) Śrutowanie i/lub malowanie

- elementy muszą być pozbawione wszelkich zabrudzeń (oleje, powłoki, smary, itp.);

- zaopatrzenie w opakowanie ochronne służące do zabezpieczenia jego elementów po usłudze

*UWAGA! Z uwagi na specyfikę procesu technologicznego (metoda natryskowo – zawieszeniowa), elementy są umieszczane na zawieszkach, hakach, ramkach, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce to może być niedomalowane.

Niedomalowania mogą pojawić się również przy elementach o nieregularnych kształtach tj. głębokie otwory, ostre kąty itp.

Gwarantujemy tylko grubość powłoki, a odporność na korozję, która zależy od stopnia i rodzaju zabrudzenia powierzchni, chropowatości powierzchni, składu chemicznego stali, może być gwarantowana tylko po przeprowadzeniu testów i badań w komorze solnej (na wniosek i koszt Klienta)

b) Hartowanie

- dostarczyć certyfikat materiałowy;

- zakres kontroli jakościowej (jeśli wymagany) oraz wymagane dokumenty kontrolno –pomiarowe ( p. badanie twardości);

- jeśli ilość (waga) detali dla usługi obróbki cieplnej jest niższa niż 350kg, koszt usługi będzie liczony za 350kg. (pełen wsad).

6.4 Pakowanie elementów Zamawiającego jest zawsze zgodne z instrukcją Zamawiającego. Jeżeli instrukcja pakowania okaże się skomplikowana lub czasochłonna, cena usługi może ulec zmianie. Zamawiający jest zobowiązany do zaopatrzenia Hendrickson w opakowanie ochronne służące do zabezpieczenia jego elementów po usłudze.

6.5 Odbiór elementów na których została wykonana usługa przy zleceniach krótkoterminowych (realizacja do 3 tyg.) następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o zakończeniu usługi.

6.6 Odbiór towaru przy zleceniach długoterminowych (realizacja powyżej 3 tyg.) następuje w uprzednio uzgodnionym terminie umieszczonym w ofercie, bez konieczności informacji o odbiorze ze strony Hendrickson.

6.7 W przypadku wycofania zamówienia w całości lub części Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Hendrickson związanych z realizacją tego zamówienia.

6.8 W przypadku, gdy Zamawiający decyduje się korzystać z dostawy przedmiotu zamówienia realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Hendrickson obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

a) Zamawiający zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.

b) Hendrickson zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Hendrickson nie miał wpływu. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem świadczenia dostawcy.

6.9. W przypadku nieustalenia z Zamawiającym innych warunków, do obowiązują Incoterms 2010.

7. Przejście ryzyka, przyjęcie, odbiór

7.1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Zamawiającego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Zamawiającego dostawa odbywa się wedle uznania Hendrickson i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet.

7.2 Jeżeli transport opóźnia się na skutek okoliczności, za które Hendrickson nie ponosi odpowiedzialności, wówczas ryzyko przechodzi na Zamawiającego poczynając od dnia gotowości do wysyłki. W takim przypadku Hendrickson ma prawo naliczać Zamawiającemu koszty związane z magazynowaniem. Jeżeli nie uzgodniono odmiennie, to za obowiązujący uznaje się ryczałt kosztowy w wysokości co najmniej 1% za każdy miesiąc licząc od wartości dostawy, która my od momentu zgłoszenia gotowości do wysyłki jest przechowywana.

7.3 Dostawy częściowe są dopuszczalne.

8. Zastrzeżenie własności

8.1 Jeżeli przedmiot dostawy został dostarczony przed zapłaceniem przez Zamawiającego wszystkich kwot należnych na podstawie umowy, to do momentu zapłacenia całej należności przedmiot ten pozostaje własnością Hendrickson. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania w razie działań, które Hendrickson podejmie dla ochrony swojego prawa własności.

8.2 Do zapłacenia pełnej należności za przedmiot dostawy Zamawiający winien go na swój koszt ubezpieczyć od wszelkiego ryzyka i szkód w sposób dający się wykazać w wystarczającej wysokości.

8.3 Zamawiającemu nie wolno ani zastawiać przedmiotu dostawy, ani przewłaszczać dla zabezpieczenia. Winien on niezwłocznie powiadamiać Hendrickson w przypadkach zajęć oraz konfiskaty lub innych rozporządzeń stron trzecich.

8.4 Zamawiający może odprzedać przedmiot dostawy tylko za wyraźną zgoda Hendrickson wyrażoną na piśmie. Zamawiający ceduje na Hendrickson już teraz wszystkie te należności w wysokości wartości rachunku za towar objęty zastrzeżeniem własności, które przypadną Zamawiającemu z odprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem. Hendrickson te cesje przyjmuje. Zamawiający jest zobowiązany, powiadomić swoich odbiorców o cesji na rzecz Hendrickson i udostępnić Hendrickson na jego żądanie wszelkie dokumenty potrzebne Hendrickson do dochodzenia takiego roszczenia.

8.5 Jeżeli Zamawiający znajduje się w stosunku do Frauenthal w zwłoce z wykonaniem obowiązków wynikających z umowy, Hendrickson ma prawo domagania się od Zamawiającego zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem bez odstępowania od umowy. Odstąpienie od umowy ma miejsce w razie odbioru towaru objętego zastrzeżeniem tylko wówczas, gdy Frauenthal to odstąpienie wyraźnie zadeklaruje na piśmie.

9. Odpowiedzialność za wady

9.1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

9.2. Jeśli Zamawiający po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem Dowód Dostawy (Wz.) dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Hendrickson w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

9.3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru lub usługi na adres mailowy osoby sporządzającej ofertę.

9.4. Frauenthal jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy (Wz.)

9.5. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Zamawiającego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

9.6. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Zamawiający odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Hendrickson.

9.7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Zamawiającemu.

9.8. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

10. Odszkodowanie

10.1 Wykluczone są roszczenia o odszkodowanie lub zwrot nakładów Zamawiającego niezależnie od podstawy prawnej.

10.2 Ustępu 10.1 nie stosuje się w przypadku, gdy zobowiązanie jest określone na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, a także w przypadku rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, zdrowiu i podstępnego zatajenia wad lub usterek, które zostały wykluczone z tytułu gwarancji.

10.3. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie lub zwrot powinny być jednak ograniczone do uszkodzenia, jak może być racjonalnie powiązane ze względu na charakter przedmiotu umowy, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub w przypadku odpowiedzialności na podstawie szkody dla życia, ciała i zdrowia.

10.4. Jeżeli Zamawiającemu zgodnie z niniejszym punktem 9 przysługują roszczenia, to przedawniają się one z upływem terminów przedawnienia obowiązujących zgodnie z punktem 8 dla roszczeń z tytułu wad. Do zachowań umyślnych lub podstępnych oraz w przypadku roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt stosuje się terminy ustawowe.

11. Inne ustalenia

11.1. Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z umową dostawy właściwy jest sąd siedziby Dostawcy.

11.2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy Stronami są dokonywane na piśmie; jeżeli dokonano ich ustnie, to dla swej skuteczności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

11.3. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy dostawy. Zamawiający oświadcza, że otrzymał niniejsze Ogólne Warunki i zapoznał się z ich treścią.