Deklaracja kierownictwa firmy

Przy produkcji strzemion i elementów gwintowanych Kierownictwo Hendrickson Poland Sp. z o.o. deklaruje przyporządkowanie strategii Spółki realizowaną w oparciu o systemy zarządzania wg wymagań norm IATF 16949 (lub odpowiednik dla innych branż), ISO 14001, OHSAS 18001 oraz obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością Spółki.

 

Względem odbiorców

 

Spełnienie wymagań przy produkcji wyrobów i realizacji usług oraz ustanowienie najwyższych standardów produkcji i usług. Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu poprzez uwzględnienie znaczenia charakterystyk specjalnych i przestrzeganie związanych z nimi parametrów procesu wytwarzania, co jest obowiązkiem pracownika każdego szczebla organizacyjnego spółki.

Spełnienie wymagań 100% precyzji dostaw wyrobów i usług przy systematycznym obniżaniu wskaźnika wadliwych części.

Systematyczny wzrost produktywności, konsekwentne dostosowanie metod planowania do oczekiwań Klientów. Sprawdzanie i potwierdzanie wszystkich parametrów procesu podczas wykonania zlecenia testowego. Sprawdzenie wszystkich właściwości produktu podczas audytu wyrobu.

Stosowanie Zasad Planowania Materiałowego i Logistyki opartych na ODETTE Global MMOG/ LE.

Znajomość wymagań klientów i sprawdzanie ich przez zespoły pracowników.

Używanie i ciągłe udoskonalanie systemu EDI wg specyficznych wymagań klientów. Wsparcie systemem SAP planowania produkcji i realizacji procesów zaczynając od wykonania kalkulacji, poprzez zamówienia, a kończąc na wystawieniu faktur.

Cykliczną analizę ryzyka dla głównych obszarów naszej działalności (produkcji, dostaw, wysyłek, informatyki, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiskowej) oraz ciągłego minimalizowania wystąpienia ryzyka poprzez podjęte działania, w szczególności:

  • utrzymywanie niezbędnych stanów magazynowych

  •  miesięczne monitorowanie mocy produkcyjnych i analizę wąskich gardeł.

  • minimalizowanie awarii maszyn poprzez wdrożenie prewencyjnego utrzymania maszyn.

  • zapewnienie zastępowalności pracowników.

 

Względem pracowników

 

Włączenie w kulturę firmy dziesięciu podstawowych zasad etycznych Programu Global Compact ONZ dotyczących praw człowieka, standardu pracy, ochrony środowiskowej i przeciwdziałania korupcji, które to zasady są częścią zarządzania firmą i podstawą praktyk biznesowych.

Zapewnienie, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za realizowanie deklaracji na swoim stanowisku oraz traktuje współpracowników jak Klienta, któremu gwarantuje najwyższą jakość swojej pracy.

Deklarujemy poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez: ciągłe doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz dostęp do informacji na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także podejmowanych działań i osiąganych efektów w tym obszarze z dostosowaniem do  charakteru i skali ryzyk BHP.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez tworzenie kultury udzielania informacji zwrotnej, wspieranie kształcenia, planowania szkoleń oraz możliwość awansów wewnętrznych. Szeroki program świadczeń pozapłacowych. Wspieranie sportowej i kulturalnej aktywności pracowników. Tworzenie środowiska pracy przyjaznego osobom z niepełnosprawnością.

 

Względem udziałowców

 

Realizację założonych w budżecie celów operacyjnych i finansowych oraz miesięczne raportowanie osiągnięcia celów.

Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania, coroczne ustalanie zadań i celów przy zapewnieniu środków dla ich realizacji oraz oceny osiągniętych wyników z okresu poprzedniego.

 

Względem dostawców

 

Długoterminową współpracę opartą na ciągłym poszerzaniu asortymentu i wspólny rozwój stosowanych materiałów, aby spełnić wymagania stawiane przez klientów.

Dla każdego materiału używanego do produkcji podpisanie Specyfikacji Zakupu, nad którą nadzór pełnić będzie dział zakupów i jakości.

Podpisanie kontraktów z głównymi dostawcami, uwzględniających przestrzeganie stanów minimalnych, stanów minimalnych magazynów konsygnacyjnych, używanie i każdorazowe udostępnianie wymaganych certyfikatów.

Kontrolę precyzji dostaw oraz jakości materiału i podejmowanie wszelkich starań, razem z dostawcami, do ich ciągłego poprawiania.

 

Względem osób trzecich

 

Systematyczne zmniejszenie  wpływu spółki na środowisko, monitorowanie emisji zanieczyszczeń, ilości wytwarzanych odpadów oraz  zmniejszenie zużycia surowców naturalnych.

Otwartość na współpracę ze środowiskiem naukowym.

Prowadzenie dialogu i reagowanie na potrzeby różnych grup społecznych.

Przejrzystość działalności biznesowej poprzez regularne raportowanie kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa gościom Spółki.